Datová schránka ID:

54ek4ra

 

Informace k zápisu do naší MŠ najdete

na stránkách www.zapisdomszlin.cz .

 

 

* termín pro podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu

  vzdělávání stanovila ředitelka Mateřské školy Zlín,  Štefánikova

  2222, příspěvková organizace po dohodě se zřitovatelem.

        

         

* podle Školského zákona se do MŠ hlásí děti ve věku zpravidla  od 3 do

  6 let. Předškolní vzdělávání má  3 ročníky. Při příjimání  dítěte je možné       stanovit  zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí

  přesáhnout dobu 3 měsíců. Tuto dobu stanovuje ředitelka mateřské

  školy. K předškolnímu vzdělávání se přednostně příjimají děti 

  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti 

  a děti s trvalým pobytem na území města Zlína.

 

 

Právní předpisy

*  přijímání dětí do Mateřské školy se řídí zákonem č.561/2004 Sb., 
   o předškolním, základním, vyšším odborném a jin
ém vzdělávání
   /školský zákon /, 
vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

   v platném znění a zákonem č.204/2005 Sb., kterým se mění zákon

   č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdjších předpisů

 

 

* rozhodnutí o přijetí do Mateřské školy, které je vydáno zákonnému

  zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., právní

  řád v platném znění. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je

  třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem

 ( § 50 zákona č.258/2000 ) Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

 

Informace k průběhu letošního zápisu

do MŠ na školní rok 2020-21: