Zápis do MŠ

 

 

 

 

Kritéria pro přijímání děti 2019.pdf (1170922)

 

Organizace zapisu 2019-2020.pdf (555715)

 

 

                                  

 


Obecně závazná vyhláška 

OBVODY 2019.pdf (3322929)

 

 

 

         Informace k zápisu do naší MŠ najdete

         na stránkách www.zapisdomszlin.cz .

 

         K zápisu si zákonný zástupce přinese:

        - vyplněnou přihlášku, na zadní straně potvrzenou

          dětským lékařem o naočkování dítěte

        - kopii rodného listu dítěte

        - vlastní občanský průkaz

 

      * termín pro podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

         stanovila ředitelka Mateřské školy Zlín, Štefánikova 2222,

         příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem.

         

      * podle Školského zákona se do MŠ hlásí děti ve věku zpravidla od 3

        do 6 let. Předškolní vzdělávání má 3 ročníky,do jedné třídy mateřské

        školy lze zařadit i děti různých ročníků. Při příjimání dítěte je možné

        stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka

        nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců. Tuto dobu stanovuje ředitelka

        mateřské školy. K předškolnímu vzdělávání se přednostně příjimají

        děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti

        s trvalým pobytem na území města Zlína.

        

 

        Právní předpisy :

      * přijímání dětí do Mateřské školy se řídí zákonem č.561/2004 Sb.,

        o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

        ( školský zákon ), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním

        vzdělávání, v platném znění a zákonem č.204/2005 Sb., kterým se

        mění zákon č.117/1995 Sb.,o státní sociální podpoře, ve znění

        pozdějších předpisů.

      * rozhodnutí o přijetí do Mateřské školy, které je vydáno zákonnému

        zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.,

        správní řád v platném znění. Při příjimání dětí k předškolnímu

        vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním

        předpisem ( § 50 zákona č.258/2000 ) Sb., o ochraně veřejného

        zdraví.