Zápis do MŠ

 

             

 

Kritéria pro přijímání děti 2019.pdf (1170922)

 

Organizace zapisu 2019-2020.pdf (555715)

 

 

                                  

 


Obecně závazná vyhláška 

OBVODY 2019.pdf (3322929)

 

Informace k zápisu do naší MŠ najdete

na stránkách www.zapisdomszlin.cz .

 

K zápisu si zákonný zástupce přinese:

- vyplněnou přihlášku, na zadní straně potvrzenou

  dětským lékařem o naočkování dítěte

- kopii rodného listu dítěte

- vlastní občanský průkaz

 

* termín pro podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu

  vzdělávání stanovila ředitelka Mateřské školy Zlín, 

  Štefánikova 2222, příspěvková organizace po dohodě 

  se zřizovatelem.

         

* podle Školského zákona se do MŠ hlásí děti ve věku 

  zpravidla  od 3 do 6 let. Předškolní vzdělávání má 

  3 ročníky,do jedné třídy mateřské školy lze zařadit 

  i děti různých ročníků. Při příjimání  dítěte je možné 

  stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole

  jehož délka nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců. Tuto dobu 

  stanovuje ředitelka mateřské školy. 

  K předškolnímu vzdělávání se přednostně příjimají děti 

  v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 

  a děti s trvalým pobytem na území města Zlína.

 

Právní předpisy :

* přijímání dětí do Mateřské školy se řídí zákonem

   č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším 

   odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), 

  vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, 

   v platném znění a zákonem č.204/2005 Sb., kterým

  se mění zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální 

  podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

 

* rozhodnutí o přijetí do Mateřské školy, které je vydáno 

  zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se 

  zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění. 

  Při příjimání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba 

  dodržet podmínky stanovené zvláštním právním

  předpisem ( § 50 zákona č.258/2000 ) Sb., o ochraně 

  veřejného zdraví.