Režim dne

 

 

- základem pro uspořádání života v mateřské škole jsou 

   pedagogické,psychologické a biologické   požadavky na 

   náplň činností dětí v průběhu dne

- respektuje dobu příchodu a odchodu většiny dětí

- střídají-li se v určité postoupnosti žádoucí činnosti, klid, 

   spánek,soustředěná řízená činnost, vycházky, pobyt dětí 

   v venku, vypracovává se u dětí určitá soustava

   návyků a chování nabývá žádoucí   podoby.Vytvořené

   stereotypy nezahrnují však jen soustavu určitých činností, 

   ale i celou řadu vnitřních reakcí, motivů, citů a potřeb

   dítěte

- nelze však dětem vnucovat strnulost, těžkopádnost 

   a činnosti, které neodpovídají  jejich vývojovým možnostem

- v průběhu dne by se měly doplňovat činnosti řízené 

   pedagogem, s činnostmi, které vycházejí z vlastní aktivity 

   dítěte

při sestavování režimu dne je nutné respektovat biorytmy 

   a chápat, že mohou být u dětí individuálně odlišné

- intervaly mezi jídly by měly být kolem 3 hodin

- umožnit dětem dostatek pobytu venku, který je závislý na 

   počasí a ročním období 

 

 

             Režim dne v průběhu školního roku :          
 

 

 

6.15  -   7.30     - scházení dětí, ranní hry podle volby

                           a přání dětí

7.30  -  8.00      - průběžné podávání snídaně

8.00  -  8.30      - pokračování ranních her

8.30  -  9.15      - didakticky zacílené činnosti /záměrné

                           a spontánní učení/ ve skupinách 

                           a individuálně

                        - jazykové chvilky, smyslové hry

                          ranní cvičení /relaxační cvičení, jóga,

                          pohybové a taneční hry

9.15  -  9.45     - hygiena, ovocná svačina

9.45  -  11.45   - pobyt venku

12.15  - 14.00  - čtená pohádka, odpočinek

                        - náhradní aktivity pro děti 3.třídy

                          / pohádka, kreslení, kniha, logopedické

                          cvičení /

14.00 - 14.15   - hygiena, svačina

14.15 - 16.30   - odpolední zájmové činnosti dětí / hry

                           + dle zájmu dětí pokračování didakticky

                          cílených činností /

                        - pobyt venku na školní zahradě

                        - individuální péče

                        - poradenství rodičů