Režim dne

- základem pro uspořádání života v mateřské škole jsou pedagogické,psychologické

   a biologické   požadavky na náplň činností dětí v průběhu dne

- respektuje dobu příchodu a odchodu většiny dětí

- střídají-li se v určité postoupnosti žádoucí činnosti, klid, spánek,soustředěná

   řízená činnost, vycházky, pobyt dětí v venku, vypracovává se u dětí určitá soustava

   návyků a chování nabývá žádoucí   podoby.Vytvořené  stereotypy nezahrnují však jen

   soustavu určitých činností, ale i celou řadu vnitřních reakcí, motivů, citů a potřeb

   dítěte

- nelze však dětem vnucovat strnulost, těžkopádnost a činnosti, které neodpovídají  

  jejich vývojovým možnostem

- v průběhu dne by se měly doplňovat činnosti řízené pedagogem, s činnostmi, které

   vycházejí z vlastní aktivity dítěte

- při sestavování režimu dne je nutné respektovat biorytmy a chápat, že mohou být u

  dětí individuálně odlišné

- intervaly mezi jídly by měly být kolem 3 hodin

- umožnit dětem dostatek pobytu venku, který je závislý na počasí a ročním období 

 

Režim dne v průběhu školního roku :

 

6.15  -   7.30       scházení dětí v 1.třídě mateřské školy, individuální pohovory

                                 s dětmi, volné hry

7.30  -   8.15       přesnídávka, pokračování volných her

8.15  -   9.30        pokračování her, ranní cvičení, individuální, skupinová a frontální  

                                 práce učitelky s dětmi

 9.30  - 10.00        svačina, příprava na pobyt venku

10.00 - 12.00         pobyt venku

12.00 - 12.30        oběd a příprava na spánek

12.30 - 14.00         čtená pohádka před spaním, spánek. Děti ze 3.třídy,které nespí

                                 dostávají individuální  úkoly jako např. skládání puzzle, prohlížení

                                 dětských časopisů a knih.

14.00 - 14.30          svačina

14.30 - 16.30          volné hry dětí, individuální a skupinová práce učitelky s dětmi,

                                  při  pěkném počasí pobyt venku, odcházení dětí domů.