Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí

vyhlášky č. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, je stanoveno:


Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, 

(poslední rok před nástupem do ZŠ ), mají předškolní

vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123odst. 2).

Nové znění § 123 odst. 2 ve 2. větě školského zákona stanoví, 

že vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované 

státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti 

bez úplaty a to po dobu nejvýše jednoho školního roku.

(od měsíce září - do měsíce srpna následujícího roku).

Omezení předškolního vzdělávání poskytovaného bez úplaty na

dobu jednoho školního roku- neplatí pro děti se zdravotním

postižením.

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb.

 

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2019-20 je 

stanovena na  950,- Kč měsíčně.  

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.14/2005 Sb.,

 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších přepisů.Úplata za školní stravování dětí

Podle § 4 odst. 1,2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ po dohodě  se zákonným 

zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování tak, aby se dítě, 

je –li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.

Stravování v mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd 

a svačinu. Pitný režim je  zajištěn v průběhu celého dne. 

Na každé třídě jsou pro děti k dispozici samooblužné nápojové 

nádoby ve tvaru zvířátek.


Výše stravného na dítě a celý den ( 2 svačiny a oběd) :

 

 děti  3-6 let    43,- Kč/ den

 děti    7 let    46,- Kč/ den


Upozornění: pokud během roku dojde ke zdražení potravin, 

mateřská  škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného 

v návaznosti na uvedenou vyhlášku.Způsob platby:

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské 

škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou 

nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. 

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole

je považováno za závažné porušení Školního řádu mateřské 

školy a v konečném důsledku může být důvodem pro 

ukončení docházky dítěte do mateřské školy 

(zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst.1 d).

 

 Platby formou inkasa z bankovního účtu.