Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle 
prováděcí 

vyhlášky č. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, je stanoveno:


Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti,  (poslední rok před nástupem do ZŠ )mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123odst. 2). Nové znění § 123 odst.2 ve 2. větě školského zákona stanoví,  že vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bez úplaty a to po dobu nejvýše jednoho školního roku. (od měsíce září do měsíce srpna následujícího roku).

Omezení předškolního vzdělávání poskytovaného bez úplaty na dobu jednoho školního roku - neplatí pro děti se zdravotním postižením.

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb.

 

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2022-23 je stanovena na  950,- Kč měsíčně.  

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších přepisů.


Úplata za školní stravování dětí

Podle § 4 odst. 1,2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ 
po dohodě  se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování tak, aby se dítě, je-li v době

podávání jídla přítomno, stravovalo vždy. Stravování v mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný režim je  zajištěn v průběhu celého dne. Na každé třídě jsou pro děti k dispozici samooblužné nápojové nádoby ve tvaru zvířátek.


Výše stravného na dítě a celý den : pravděpodobně od 1.9.2022 dojde 

k navýšení plateb !

 děti  3-6 let    51,- Kč/ den

 děti    7 let     54,- Kč/ den

Upozornění: pokud během roku dojde ke zdražení potravin
mateřská  škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na uvedenou vyhlášku.


Způsob platby:

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské  
škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. 

Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení Školního řádu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst.1 d).

 

Platby formou inkasa na bankovní účet MŠ 142 292 4339 / 0800.