Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí

vyhlášky č. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, je stanoveno:


Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, 

(poslední rok před nástupem do ZŠ ), mají předškolní

vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123odst. 2).

Nové znění § 123 odst. 2 ve 2. větě školského zákona stanoví, že

vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem,

obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bez úplaty a to po dobu nejvýše

jednoho školního roku.(od měsíce září - do měsíce srpna následujícího roku).

Omezení předškolního vzdělávání poskytovaného bez úplaty na

dobu jednoho školního roku- neplatí pro děti se zdravotním postižením.

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb.

 

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2019-20 je stanovena na

950,- Kč měsíčně.  

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších

předpisů a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění

pozdějších přepisů.Úplata za školní stravování dětí

Podle § 4 odst. 1,2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

stanoví ředitelka MŠ po dohodě  se zákonným zástupcem dítěte způsob

a rozsah stravování tak, aby se dítě, je –li v době podávání jídla přítomno,

stravovalo vždy.

Stravování v mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu. Pitný

režim je  zajištěn v průběhu celého dne. Na každé třídě jsou pro děti

k dispozici samooblužné nápojové nádoby ve tvaru zvířátek.

Výše stravného na dítě a celý den ( 2 svačiny a oběd) :

 

 děti  3-6 let    43,- Kč/ den

 děti    7 let    46,- Kč/ den


Upozornění: pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská

škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na

uvedenou vyhlášku.Způsob platby:

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou

platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu

mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole

je považováno za závažné porušení Školního řádu mateřské školy a

v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte

do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb.,školský zákon, § 35, odst.1 d).
 

 Platby formou inkasa z bankovního účtu.