Provozní řád mateřské školy

 

Evidence dítěte

 

 - při nástupu dítěte do MŠ rodiče doplní a předají třídní učitelce 

   evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno:

   jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo      

   trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce,

   místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a 

    telefonické spojení.

 - zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování  doplní do 

   Evidenčního listu dětský lékař  a to před  nástupem dítěte do mateřské

   školy.

- vyplněná přihláška dítěte ke stravování v mateřské škole

- vyplněné zmocnění k vyzvedávání dítěte z mateřské školy

- rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše u vedených 

  údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

- informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu    školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu  

  uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

  informacím

 - provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:30 hodin.

- děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8. 00 hod., jinak po    

  dohodě  třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

 - zabezpečení budovy - budova je od 8.30 hod uzamčena vedle 

   hlavního  vchodu do budovy je umístěn zvonek s kamerou

   zvonek s kamerou, kde je třeba se do kamery viditelně ohlásit.

 - způsob omlouvání dětí - 

    telefonem nebo osobně do 7,30 hod. ráno ,

    telefon MŠ  577 430 594 ,  724 982 648

    dohodou s učitelkou den předem,

 - neomluvíte-li dítě včas, bude započítáno do stavu a zaplatíte plnou 

   výši celodenního stravného  ( 51,- nebo 54,-Kč )

- neomluvíte-li dítě delší dobu, případně  vyzvedáváte-li své dítě 

  po uzavírací době, porušujete tím Školní řád školy a Vaše dítě může 

   být vyloučeno.

-  vzdělávání dítěte může být ukončeno i z důvodů opakovaného 

   neuhrazení úplaty za vzdělání nebo za školní stravování.

 - rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte

   infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí

   mateřské škole.

- při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení 

  apod.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění  další 

  zdravotní péče o dítě.

učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení 

  ukončené nemoci dítěte a souhlas dětského lékaře s jeho návratem do 

  kolektivu dětí.

- učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo

  jimi  pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo 

  zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto 

  informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.

- všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám 

  v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

- informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány 

  na nástěnkách v šatnách dětí webových stránkách MŠ. 

Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky i webové stránky MŠ.

- předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb 

  dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá  ve spolupráci rodiny 

  a předškolního zařízení, které doplňuje  tuto rodinnou výchovu.

 


 Rodiče mají právo:

 - předkládat a obhajovat potřeby a zájmy dětí a rodičů

 - projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, mají možnost vyžádat si 

   konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou  školy po předchozí dohodě 

   termínu

 - mohou spolupracovat na vytváření programu MŠ

 

  Dítě má právo :

 - aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, 

   místa k životu, lékařské pomoci, ochrany  před lidmi a situacemi, které     by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

 - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když

   nemá pravdu, právo na přátelství,  na respektování jazyka, barvy pleti, 

  rasy či sociální skupiny)

 - na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze

   svých  rodičů, pokud by mu to  neuškodilo, právo mít někoho, kdo se 

   ho zastane, právo být s lidmi,  kteří ho mají s rádi, právo 

   na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat

   lásku,...).

 - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce 

   potvrzovat  svoji identitu  (právo vyrůst  ve zdravého, tělesně i 

   duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval  ostatní  lidi bez 

   ohledu na rasu,  náboženství, apod.,  právo rozvíjet  všechny své 

  schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na  soukromí).

 - být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život 

   (právo ovlivňovat   rozhodnutí, co se s ním stane,  právo na 

   chování  přiměřené věku, právo být  připravován na svobodu 

   jednat a žít svým  vlastním způsobem,...).