Provozní řád mateřské školy

Evidence dítěte

 

 - při nástupu dítěte do MŠ rodiče doplní a předají třídní učitelce evidenční list dítěte,

   ve kterém bude vyplněno:

   jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

  dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro

  doručování písemností a telefonické spojení.

 - zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního

   listu dětský lékař a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

- vyplněná přihláška dítěte ke stravování v mateřské škole

- vyplněné zmocnění k vyzvedávání dítěte z mateřské školy

 

- rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích

   (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

- informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy,

   oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona

   č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 - provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:30 hodin.

 

 - děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8. 00 hod., jinak po dohodě

    s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

 - zabezpečení budovy - budova je od 8.30 hod uzamčena – vedle hlavního vchodu

   do budovy je umístěn zvonek s kamerou, kde je třeba se do kamery viditelně ohlásit.

 - způsob omlouvání dětí - telefonem nebo osobně do 7,30 hod. ráno ,

                                               telefon MŠ  577 430 594 

                                                              724 982 648

                                          dohodou s učitelkou den předem,

 - neomluvíte-li dítě včas, bude započítáno do stavu a zaplatíte plnou výši

   celodenního stravného ( 43,- nebo 46,-Kč )

 

- neomluvíte-li dítě delší dobu, případně vyzvedáváte-li své dítě po

   uzavírací době,  porušujete tím Školní řád školy a Vaše dítě může být

   vyloučeno.

 

vzdělávání dítěte může být ukončeno i z důvodů opakovaného neuhrazení

   úplaty za vzdělání, nebo za školní stravování.

 

 - rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční

   onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

- při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení apod.)

  jsou rodiče telefonicky  informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče

  o dítě.

- učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončené

  nemoci dítěte a souhlas dětského lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

- učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi

   pověřených zástupců až do doby,  kdy  je opět  rodičům nebo zástupcům

   předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na

   předepsaném formuláři vedení MŠ.

- všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době

  pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ  organizovaných.

- informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na

  nástěnkách v šatnách dětí a webových stránkách MŠ.  Doporučujeme rodičům 

  pravidelně sledovat  nástěnky i webové stránky MŠ.

- předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

  Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení,

  které doplňuje tuto rodinnou výchovu.

 

  Rodiče mají právo:

 

 - předkládat a obhajovat potřeby a zájmy dětí a rodičů

 - projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, mají možnost vyžádat si konzultaci

   s učitelkou nebo ředitelkou školy po předchozí dohodě termínu

 - mohou spolupracovat na vytváření programu MŠ

 

  Dítě má právo :

 - aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa

   k životu, lékařské pomoci, ochrany  před lidmi a situacemi, které by je mohli

   fyzicky nebo psychicky zranit)

 - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá

   pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální

   skupiny)

 - na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých

   rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo

   být s lidmi,  kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany

   dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).

 - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat

    svoji identitu  (právo vyrůst  ve zdravého, tělesně i duševně, právo být veden k

    tomu, aby respektoval ostatní  lidi bez ohledu na rasu,  náboženství, apod., 

    právo rozvíjet všechny své  schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na

    soukromí,...).

 - být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo

   ovlivňovat   rozhodnutí, co se s ním stane,  právo na chování přiměřené věku,

   právo být připravován  na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).